การแข่งขัน กีฬา - กรีฑา "ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองจิกกำพี้ ประจำปีการศึกษา 2565"

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา – กรีฑา “ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองจิกกำพี้ ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ทักษะในด้านกีฬาที่ตนถนัด เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนฝึกให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความอดทน เสริมสร้างให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่ายาว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading