การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ตามพหุปัญญา สำหรับครูผู้สอน รุ่นที่ 1

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ตามพหุปัญญา สำหรับครูผู้สอน รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาแกนนำและโรงเรียนเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเจริญศักดิ์ขจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

Loading