การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2566 จุดที่ 3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางจิรนันท์ แก้วจันทา ผู้อำนวยการอิตื้อดอนหวายขมิ้น เป็นประธานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2566 จุดที่ 3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อขอรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้ หากสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด สถานศึกษาจะได้รับการประกาศเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น” ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading