การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2566 จุดที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2566 จุดที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย เพื่อขอรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้ หากสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด สถานศึกษาจะได้รับการประกาศเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น” ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading