การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์

Loading