การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) โรงเรียนบ้านหัวหนอง โรงเรียนหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง

Loading