การประชุมแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการการเรียนการสอน หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม R-C-A

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการการเรียนการสอน หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม R-C-A ตามที่ สพฐ. กำหนดให้โรงเรียนชุมชนบ้านลาด เป็นกลุ่มตัวอย่างโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ปลอดภัย รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรงและการใช้สารเสพติด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading