การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองสายตาและระบบบริการอนามัยโรงเรียนสำหรับครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองสายตาและระบบบริการอนามัยโรงเรียนสำหรับครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อพัฒนาครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะในการคัดกรองสายตา ประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นและการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพซึ่งปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนการให้บริการงานอนามัยโรงเรียน เพื่อให้เด็กวัยเรียนได้รับการจัดบริการสุขภาพอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมเจริญศักดิ์ขจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading