การประชุมชี้แจงการเตรียมการสอบ National Test  (NT) การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นรากร ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเตรียมการสอบ National Test  (NT) การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 ด้าน คือ 1.ความสามารถด้านภาษาไทย 2.ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ผ่าน โปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องปฏิบัติการ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading