การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด และ เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading