การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading