การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายภราดร เสนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ร่างสาระสำคัญแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading