การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ GPASS 5 STEPs

เมื่อวันที่  4-5 สิงหาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย ดร.นรากร ศรีวาปี รก.ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ GPASS 5 STEPs เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาแกนนำและโรงเรียนเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจัมปาศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading