โครงการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1

เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 โดยลงพื้นที่ดูงานที่ โรงเรียนบ้านราหุล และรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินครูของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์” โดย นายสันติชัย บัวทอง ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ต่อมา ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตเพชรบูรณ์ และ รับฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง” ภาวะผู้นำทางการศึกษายุค 5 จี” จาก ศ.ดร.นพ.กระแสร์  ชนะวงศ์ ประธานสภามหาวิทยาลัยนครพนม,อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก,คุณหมอรางวัลแมกไซไซ

Loading