โครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ที่ได้รับขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

Loading