สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading