สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานงานพิธีมอบบ้านให้ เด็กหญิงสุจินตนา สิทธิจันทร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ เด็กหญิงสุชานันท์ สิทธิ์จันทร์   ระดับชั้นอนุบาล 2 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสองคอน ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส โดยมี ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบในโครงการดังกล่าว และที่ความสำคัญนักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ ณ หอประชุมโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading