สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุใหม่จำนวน 10 ท่าน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุใหม่จำนวน 10 ท่าน ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading