สพป.มหาสารคาม เขต 1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด คณะ ก.ต.ป.น. รับการตรวจ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อนผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางอังคณา สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัตการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวขรัญญา แสนชัย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการ, นายสุริยะ แสงทอง สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ตรวจ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading