ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย  เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 และการจัดการเรียนการสอนแต่ระชั้นเรียน และติดตาม จุดเน้นเชิงนโยบาย ณ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading