ลงพื้นที่กำกับติดตามการทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่กำกับติดตามการทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม โดยมี รศ.ดร.ขจรศักดิ์  บัวระพันธ์ ดร.จิรัฐิติกาล  พิมพ์วิชัย เป็นทีมที่ปรึกษา IQA AWARD ระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading