รับการประเมินติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับการประเมินติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) โดยมี นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานการประเมิน นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามฯ , นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ , นางสาวนิตยา มั่นคง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยมี นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรับการประเมิน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading