ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ สังกัด สพฐ.

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ สังกัด สพฐ. เพื่อส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยกล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมีวินัยในตัวเอง และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้ครูต้องสามารถเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ การครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ด้วยการมีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน และจะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยยึดตัวนักเรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading