ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบาย แผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ณ โรงแรมพิมานอินท์  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

Loading