ประชุมบอร์ดบริหารสำนักงานฯ และประชุมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 – ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 17/2565 และเวลาต่อมา 10.00 น. ประชุมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading