ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2566