ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 พร้อมทั้งรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading