ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้กำหนดคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปี ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading