ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเจริญศักดิ์ขจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

Loading