ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 สอดคล้องกับ นโยบาย แผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading