ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading