ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดเตรียมข้อมูลและประสานผู้ที่รับผิดชอบการประเมิน ITA Online จากนั้นได้ดำเนินการประชุมการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี

Loading