ประกาศนโยบาย และเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่  9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประกาศนโยบาย และเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ ได้แสดงสัญญลักษณ์ถึงความมุ่งหมายและความตั้งใจเดียวกัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ปลอดความการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุณี

Loading