จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนักให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติอีกทั้งช่วยป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่น และหมอกควัน ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading