กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมี นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading