การแข่งขัน กีฬา - กรีฑา "แกดำวังแสงเกมส์ 2565"

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา – กรีฑา “แกดำวังแสงเกมส์ 2565” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ ทักษะในด้านกีฬาที่ตนถนัด เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ฝึกให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความอดทน เสริมสร้างให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

Loading