การอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ส่งเสริม และดูแลสุขภาพจิตนักเรียน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ส่งเสริม และดูแลสุขภาพจิตนักเรียน ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ” โดยศูนย์ความปลอดภัย ได้กำหนดให้นโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  เป็นนโยบายสำคัญ  ที่ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อเด็กนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยมี ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading