การอบรมเพื่อที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) และอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) และอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เพื่อเด็กนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยมีครูที่ปรึกษาและสภานักเรียนเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการ โดยมี นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading