การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ  วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพภายนอก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading