การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในสังคมวิถีใหม่

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในสังคมวิถีใหม่ เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลกัษณะของผู้ช่วยปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading