การประชุมคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีการศึกษา 2567 (โรงเรียนบ้านดอนหน่อง)

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีการศึกษา 2567 (โรงเรียนบ้านดอนหน่อง) ตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง แจ้งความประสงค์ขอรับโอนโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ไปสังกัดเทศบาลตำบลขามเรียง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading