การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการ กลั่นกรองข้อมูลเบื้อต้น สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการ กลั่นกรองข้อมูลเบื้อต้น เพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรอง เป็นไปตามแนวปฏิบัติและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 จึงแต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการ กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา, นายภราดร เสนารัตน์, นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตักสิลา

Loading