ข่าวประชาสัมพันธ์

28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการสอนดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย (ขั้นพื้นฐาน) สำหรับครูดนตรี
1948476
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
S__14909525
กำกับ ติดตามการทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers (ASEAN DSE) 2023
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
614412
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessmant : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1277155
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ด้านเชิงประจักษ์ และด้านเอกสาร
LINE_ALBUM_10366_230310_1
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ด้านเชิงประจักษ์ และด้านเอกสาร
S__4948080
การประชุมชี้แจงการเตรียมการสอบ National Test  (NT) การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์
1276154
ลงพื้นที่เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร
211393
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน
IMG_3488
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสมศรี
IMG_3483
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทัน
1275168
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน
332862814_1575734626261580_4766871148189158294_n
เปิดรับสมัครวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 12
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 “Transforming Education for changes and Innovations in Post-Covid Era”
28510-1024x682
ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป (พค.65)
28510-1024x682
ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ปี 64 ลำดับที่ 81-100
1274466
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร
30150
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกกุง
30119
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา
1614330
ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2566
S__2031692
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
S__2031642
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1272323
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร
28510-1024x682
ขอเชิญเป็นภาคีส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในโรงเรียน
IMG_3018
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
IMG_2940
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1271246
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร
1270460
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28510-1024x682
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
DSCF9218
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการรายงานจำนวนวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
P1050336-copy
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2566
S__22839334
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าสองคอนแก่งเลิงจาน ปีการศึกษา 2565
DSCF9168
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ปลอดภัยรู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยง
S__22831156
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
S__37478440
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง และ โรงเรียนบ้านอุปราช
28510-1024x682
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพป.ยะลา เขต 3 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพม.จันทบุรี ตราด ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพม.ชลบุรี ระยอง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพม.พิจิตร ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
1675738092x2009805429_1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพป.สมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพป.นครปฐม เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพม.ร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพป.ภูเก็ต ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพป.สมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
สพป.พะเยา เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน มกราคม 2566
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล (e-Library) และห้องสมุดชีวิต e-Library
DSCF9070
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10
470598
ร่วมรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4491
ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566
113362
ลงพื้นที่นำหรีดมาวาง งานศพ ด.ญ.ณัฐณิชา กิจการ นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านดงมัน จมน้ำเสียชีวิต
LINE_ALBUM_เยี่ยมสนามสอบ-RT-ป1.ส่งครูสุนทรีรับครูใหม่_๒๓๐๒๒๐_15
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามและโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
temp_c2137428d8ca3e5c73f5fae32bfa1dc73_4852213878077256522_1150472756148938
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแดง
17674362459229
ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566
51367
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนามสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ
197143
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ 551
LINE_ALBUM_มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย_๒๓๐๒๒๐_29
ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อครูไทยที่ดีกว่า 4 ภูมิภาค
P1050038
ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565
S__31301665
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565
S__32923650
ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุในพื้นที่เสี่ยงในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ จำนวน 3 จุด
431570
ร่วมการประชุมคณะทำงานตามโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อประเทศจีน 5 มหาวิทยาลัย
DSCF8838
ร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เรื่องเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
DSCF8829
เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
IMG_0530
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
28510-1024x682
สพม.ร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28510-1024x682
สพม.ชลบุรี ระยอง ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28510-1024x682
สพม.จันทบุรี ตราด ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28510-1024x682
สพม.อบอจ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28510-1024x682
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28510-1024x682
สพป.นครปฐม เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28510-1024x682
สพป.สมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28510-1024x682
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28510-1024x682
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28510-1024x682
สพม.พงภกรน ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28510-1024x682
สพป.พะเยา เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
28510-1024x682
สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
187926
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชนประจำปี 2566
DSCF8341
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง
DSCF8256
เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoomเตรียมความพร้อมจัดงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับภูมิภาค
DSCF8176
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 1/2566
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์
28510-1024x682
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด
S__9076749
ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
DSCF8098
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2566