ที่ 6932562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด