กฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2549 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดเจน