ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 (ตามประกาศตำแหน่งว่าง เพิ่มเติม)ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566