เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา