ผลการคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน