ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดสดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน “ชัยพัฒนาแฟร์”