ประกาศ ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนบ้านดอนก่อ

ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนชุมชนบ้านลาด

Loading